O PROJEKCIE

Projekt „Z POWEREM Ci do twarzy!” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego wiedza, edukacja, rozwój 2014-2020. I Osi priorytetowej: osoby młode na rynku pracy. Działanie 1.2 wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy- projekty konkursowe. Poddziałanie: 1.2.1 wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, Typ projektu: programy wspierające indywidualną i kompleksową aktywizację zawodowo-edukacyjną osób młodych: biernych zawodowo (w tym w szczególności osoby z kategorii NEET).

Wartość projektu: 915 262,02 zł
Kwota dofinansowania: 869 498,91 zł
Okres realizacji projektu: 01.09.2019-31.03.2021 r.

Cel projektu: Podniesienie zdolności do podjęcia zatrudnienia wśród 80 młodych osób (48 kobiet, 32 mężczyzn)  w wieku 15-29 lat (z gr. osób biernych zawodowo, nieuczestniczących w kształceniu lub szkoleniu. Zamieszkujących na obszarach wiejskich województwa małopolskiego, położone poza ZIT.

Kto może zostać uczestnikiem projektu:

Kryterium dostępu:

Uczestnikami projektu jest grupa 80 osób młodych, w tym  z niepełnosprawnościami, w wieku 15-29 lat, w tym w szczególności osoby , które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. osób z kategorii NEET, z następujących grup docelowych:
– osoby bierne zawodowo,
– osoby zamieszkujące obszary wiejskie położone poza ZIT,
– osoby z niepełnosprawnościami,
– kobiety,
– osoby o niskich kwalifikacjach.

Sposób rekrutacji uwzględnia możliwość dotarcia z informacjami do osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności np. poprzez dostosowanie architektoniczne biura projektu, dokumenty rekrutacyjne oraz materiały informacyjne wysokiej jakości, pisane językiem zrozumiałym dla grupy docelowej.

W celu zapewnienia dostępności dla OzN na etapie rekrutacji w razie konieczności istnieje możliwość zapewnienia pomocy dla OzN w wypełnieniu i dostarczeniu dokumentów rekrutacyjnych.

Dokumenty rekrutacyjne są w formacie przyjaznym dla OzN i mogą zostać złożone pocztą,  Przy zgłoszeniu zbierana jest „ANKIETA DOTYCZĄCA SZCZEGÓLNYCH POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH